Zakres usług Kancelarii Adwokackiej adw. Anna Nitychoruk

Zakres usług

PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, projektów umów oraz pism procesowych, reprezentacją przed sądami i urzędami. Sprawy, którymi się zajmuję to w szczególności:

 • sprawy o zapłatę,

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

 • sprawy dotyczące nieruchomości, w tym w szczególności zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowych, ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie gruntów, ochronę własności, ochronę posiadania, wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy, zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość, opróżnienie lokalu użytkowego, mieszkalnego (eksmisja),

 • ochrona dóbr osobistych,

 • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,

 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego,

 • sprawy dotyczące prawa spadkowego, w tym w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, otwarcie testamentu, unieważnianie testamentu, zachowek, odrzucenie spadku, o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,

 • windykacja wierzytelności, w tym zarówno reprezentacja na etapie postępowania sądowego, jak i skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • rozwód,

 • separacja,

 • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,

 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,

 • alimenty, w tym zarówno ustalenie, podwyższenie, obniżenie jak i zniesienie obowiązku alimentacyjnego,

 • kontakty z dzieckiem,

 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,

 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie prawa karnego, w szczególności:

 • obrona w sprawach karnych, w tym zarówno obejmujących przestępstwa, jak i wykroczenia,

 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,

 • sporządzanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia,

 • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W zakresie prawa pracy Kancelaria zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • reprezentacja sądowa pracodawców,

 • reprezentacja sądowa pracowników,

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę,

 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie tytułem niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,

 • sprawy o mobbing,

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,

 • reprezentacja w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

PRAWO GOSPODARCZE

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria zajmuje się w szczególności:

 • reprezentacją jako pełnomocnik w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji,

 • rejestracją spółek oraz dokonywaniem wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • dokonywaniem zmian w umowach spółek,

 • pomoc prawna w zakresie działalności gospodarczej,

 • sporządzenie projektów umów.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria zajmuje się w szczególności:

 • reprezentacją w postępowaniu administracyjnym,

 • reprezentacją w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • sporządzeni środków odwoławczych

ul. Gabriela Narutowicza 40, 21-500 Biała Podlaska+48 510 972 846adwokatnitychoruk@gmail.com

NIP 537-260-07-56

Logo - | Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Nitychoruk - Biała Podlaska

© 2024 • All rights reserved