Polityka Prywatności Kancelarii Adwokackiej adw. Anna Nitychoruk

Polityka Prywatności

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anna Nitychoruk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Nitychoruk, z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 40. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail adwokatnitychoruk@gmail.com, pod numerem telefonu 510 972 846 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane podane przez Pana/Panią będą przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu w związku z udzielaniem porady prawnej, kontaktując się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości na adres e-mail Kancelarii lub na numer telefonu Kancelarii, zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 5 i 6 RODO,

 • współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów,

 • współpracy z dostawcami towarów i usług,

 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową oraz w celach statystycznych i analitycznych,

 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii.

Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, brak ich podania może jednak utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Pani/Panu pomocy prawnej. Sam fakt wypełnienia i przesłania zapytania przez Formularz nie tworzy po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, czy innego rodzaju. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza w zakładce „Kontakt” wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

 • imienia i nazwiska,

 • numeru telefonu,

 • adresu e-mail.

W dalszej części Formularza Użytkownik podaje temat zapytania oraz formułuje wiadomość / pytanie w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itd.).

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych ( w zakresie określonym w art. 20 RODO),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

ul. Gabriela Narutowicza 40, 21-500 Biała Podlaska+48 510 972 846adwokatnitychoruk@gmail.com

NIP 537-260-07-56

Logo - | Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Nitychoruk - Biała Podlaska

© 2024 • All rights reserved